Obchodní a licenční podmínky

LICENČNÍ PODMÍNKY A UJEDNÁNÍ.

Software označené jako BIUS 22 je speciální ekonomickou kalkulačkou, zaměřující se na mzdové, administrativní, ekonomické, finanční a účetní činnosti. Je tedy víceúčelové. 

VÝROBCEM software pro účely této licence je BOHEMIUS, k.s.

PRODEJCEM software je pro účely tohoto software ten subjekt, jehož IČO, anebo R.Č, anebo číslo OP je uvedeno jako identifikační číslo prodeje.

PLATNÝ PRODEJ tohoto software je možný pouze za těchto podmínek: Prodej musí být doložitelný účetním dokladem, s podpisem zodpovědné osoby za prodejce. Musí být uvedena cena, počet licencí, platnost licence a název software. Musí být uvedeny potřebné údaje o prodejci a uživateli software. Potřebnými údaji jsou zde na mysli údaje, nutné pro platnost účetního daňového dokladu, vycházejícího ze zákona o účetnictví. Pro uživatele platí obdobné vyplnění údajů, jako pro prodejce. Nelze tedy reklamovat výrobek, bez daňového dokladu, kde není písemně uveden veškerý výčet údajů i o kupujícím uživateli. Jakékoliv zapůjčení, přenechání, převzetí, propůjčení či předání k prezentaci, není považováno za prodej tohoto produktu, pokud se jedná o krátkodobou a prokazatelnou marketingovou akci na dobu 14 dnů.

GARANTOVANÝ VÝPOČET je takový výpočet, kde jsou uvedeny druhy garancí na výpočet. Tyto garance musí být uvedeny v nápovědě o příslušném výpočtu.

NEOPRÁVNĚNÉ UŽÍVÁNÍ PRODUKTU - jakýkoliv produkt, bez písemného svolení prodejce, anebo autora software, který je nainstalován více, jak 30 dnů po první instalaci tohoto software a nebyl do těchto 30 dnů uhrazen.

Smluvní cena za neoprávněné užívání produktu: Každý den 1% ceny produktu s DPH. V případě, že bude dokázáno, že uživatel poskytuje svůj software jinému neoprávněnému uživateli, bude výše škody začínat na paušální částce 100% ze současné ceny produkty ke dni zjištění. Částka se pak bude dále odvíjet podle počtu dokázaných přenechaných kopií, či originálů, kde za každou kopii bude účtováno 2% za každý den užívání z ceny produktu.

Neoprávněné užívání produktu: Jakékoliv užívání, které je starší 30 dnů od instalace tohoto produktu a není poskytnuto licenční číslo. Pokud bude uhrazena cena do 7 kal. dnů od ukončení licence, nepovažuje se prodloužení užívání platnosti produktu za neoprávněné užívání. Neoprávněné užívání produktu je vždy takové, pokud byla nainstalována kopie produktu, která není Demoverzí, a která nebyla písemně odsouhlasena prodejcem, anebo autorem software.

DEMOVERZE PRODUKTU je taková verze, v které je k dispozici pouze prodejní číslo produktu.

Obnovení a posun platnosti DEMOVERZE produktu není povoleno, pouze se souhlasem prodejce, anebo autora produktu.

 

Způsob šíření a kopírování instalačních souborů:

 

Stahování, kopírování, přenechání a využívání instalačního balíčku není omezené. Získat instalační balíček lze jakoukoliv formou, tedy z www prostředí, emailem, pevnými i flash nosiči, optických médiích, v rámci sítě i po síti.

Vlastní instalace software je povolena, bez omezení. V okamžiku prvního spuštění programu v rámci demoverze i v rámci ostré verze je nutné nastavit klíč zákazníka, prodejní kód, údaje o počtu licencí a údaje o uživateli. Po uložení těchto údajů bude systém funkční jako demoverze. Systém bude plně funkční po dobu několika dnů, maximálně až do počtu 30.

Autorizační licence slouží k převedení demoverze na plnou verzi. Plná verze není omezená a má jednoletou platnost aktualizací. Autorizační číslo obdrží uživatele ihned po úhradě předběžné faktury. Předběžná faktura bude vystavena po objednávce ze strany uživatele, spolu se zasláním vygenerovaného prodejního jedinečného čísla. Objednávku lze zvolit jakoukoliv formou. Zaslání autorizačního čísla se doporučuje na dodanou emailovou adresu.

Veškeré data jsou umístěna v licenčním formuláři přímo v programu a jsou pevně daná data platnosti demoverze, oslabené demoverze, a plné verze s aktualizací.

 

Uživatele se po úhradě a obdržení autorizačního čísla stává majitelem stažené, anebo dodané kopie softwaru BIUS 22. Tato kopie je tedy vedena v účetnictví, anebo v operativní evidenci buď jako nehmotný majetek - software, či na uživatelem zvolených analytických účtech materiálových pro nákup drobného dlouhodobého, nehmotného majetku.

 

 

Ujednání mezi uživatelem software a společností BOHEMIUS k.s.:

1/ Užívání demoverze software BIUS 22. Uživatel v rámci demoverze je oprávněn používat tento software pouze podle počtu licencí, dle licenčního formuláře přímo v programu. Současně v e oprávněn používat tento software pro určený počet sítí, daný licenčním formulářem přímo v tomto software. Uživatel může tento software v rámci jedné společnosti nahrát až na dva počítače a jeden domácí počítač mimo organizaci.

Během demoverze je oprávněn používat veškerých funkcí v rámci zákaznické demoverze. Demoverze je bezplatná a v případě, že nebude do maximálně 30 dnů uhrazena, stává se neoprávněným užíváním software BIUS 22. Uživatel je tedy v případě, že neodstraní software z počítače, si vědomý toho, že se dopouští porušování autorského zákona. V případě, že software je nainstalované, a přesto není využívané, je pokládáno toto software za uživatelem užívané a to neoprávněně.

2/ Znovu nahráni demoverze na jakýkoliv jiný počítač je povoleno.

3/ Znovu nahrání na ten samý počítač není povoleno. Uživatel v případě, že přehrává demo soubor nebude upozorněn na tuto skutečnost. Software po ukončení platnosti demoverze ale samo v případě znovu instalace a spuštění uvede do hlášení zprávu o zakázané činnosti.

4/ Důsledky za neoprávněné porušování autorského zákona je nutné si uvědomit, protože jsou trestně i finančně postižitelné.

5/ V případě, že dojde k poškození instalačních soborů, je povoleno znovu instalovat toto software. datum instalace bude však zachován. Datum původní instalace je zachován v registrech počítače. V případě, že se podaří změnit datum omezení a toto omezení prodloužit vlastní činností, což není bez zjištění obecně možné, jedná se o nepovolenou činnost a nepovolený zásah do licenčního řízení.

6/ V případě, že bude prolomena ochrana o licenci a tohoto bude zneužito k prodloužení užívání demoverze, jedná se o nepovolenou činnost.

7/ V případě, že se podaří jakýkoliv způsobem změnit datum platnosti demoverze, je nutné o tomto uživatel povinen informovat výrobce a majitele licence BIUS 3 a to do 3 dnů od změny data platnosti. Není přitom ohlíženo na dobu, kdy došlo o zjištění změny data platnosti, protože k takové změně mohlo dojít jenom díky nepovolené činnosti s registry platnosti data demoverze.

 

 

8/relevance a zodpovědnost za výsledky výpočtů. Tento program se snaží zjistit pomocí dostupných nástrojů výsledek, který má napomáhat široké uživatelské obci. V programu z hlediska konečného výpočtu se mohou vyskytovat chyby. Tyto chyby mohou být z důvodu špatně postaveného algoritmu, špatného vzorce, nesprávně pochopeného významu funkce, z technických důvodů, z důvodů změn ve vývoji pohledu na danou problematiku. Příčinou chyby jsou ale zejména technické chyby, vzniklé z důvodu vlastního způsobu používání proměnných. Výpočetní technika při užívání proměnných vykazuje chybu a to zejména při používání reálných, anebo racionálních čísel, při dělení a násobení reálných čísel, kdy je systém zaokrouhlit v rámci svých dostupných možností. Proto při převodu hodnoty z buňky Excel může dojít k tomu, že vznikne řádová chyba s vyšším stupněm. Program se proto snaží o takové zaokrouhlení, aby výsledek byl pro běžnou obec přijatelný. Výrobce tedy v žádném případě nezodpovídá za přesnost výpočtů, jedná se o informativní výpočty, které mají sloužit především pro rychlé zpracování dat, rychlou orientaci dat a snadnější zpracování Cash Flow, odhadů, administrativy, účetnictví a podobně. I přes široké funkce se jedná tedy o negarantovaný výsledek. V případě, že by uživatel chtěl na základě těchto výpočtů provádět jakákoliv rozhodnutí, je na něm, aby si ověřil správnost výpočtu z jiných zdrojů. Pokud uživatel bude chtít použít data z tohoto software pro své rozhodování, které může mít jakékoliv finanční, majetkové, hmotné, nehmotné, duševní, vědecké, technické důsledky, je povinen si takové výsledky ověřit pomocí jiných zaručených a dostupných metod, než je v tomto programu. Prodejce tohoto software je zodpovědný za takzvaně výpočty garantované. Garantované výpočty jsou takové výpočty, které prodejce tohoto software zaručuje dle určitého stupně garance. Stupně garance se skládají především z přesnosti výsledku - jeho řádu a způsobu použití dat. Použití dat pro extrémní hodnoty, anebo práce s nulovými, zápornými, komplexními hodnotami musí být vždy v garantovaném výpočtu udána.Uživatel souhlasí s tím, že v případě závažnějších chyb produktu a výsledku chyb upozorní prodejce na chybu písemnou, anebo elektronickou formou s popisem chyby, tak aby mohlo dojít k jejímu odstranění.

 

9/ Uživatel souhlasí s tím, že za neoprávněné užívání produktu má právo požadovat sankční cenu, která je uvedena výše.

10/

Autor software nezodpovídá za správnost systému. Prodejce a výrobce software, pokud zjistí nesrovnalosti spolupracuje s autorem, pro odstranění potíží a chyb v software. Na spolupráci mezi výrobcem, resp. prodejcem a autorem software musí být platná písemná smlouva, kde jsou A/ oba podpisy zúčastněných stran ověřeny úředně, anebo B/ je stvrzen podpisem ještě třetího subjektu, který vybere písemně v prohlášení autor software. V případě není potřeba úřední ověřování podpisů zúčastněných stran.

 

11/

Spory, které by vznikly mezi prodejcem a uživatelem, nebo autorem a prodejce, nebo mezi autorem a výrobcem řeší okresní soud v Ústí nad Labem.

12/

Příslušenstvím ujednání mezi BOHEMIUS k.s. a uživatelem software je základní informace o ujednání mezi autorem software a společností BOHEMIUS k.s. Toto je ujednání mezi uživatelem a společností BOHEMIUS. k.s.

 

13/

BOHEMIUS k.s. je držitelem licence na rozšiřování, kopírování, distribuci a prodej Software pod označením BIUS 22.

Licence je uzavřena mezi držitelem licence a autorem software BIUS 22.

BOHEMIUS je oprávněna takto nakládat s tímto software:

 

14/ Kopírování software za účelem prodeje software. Kopírování je povoleno pouze osobám, se získaným certifikátem, vydaným autorem software.

Cerifikáty jsou časově omezené.

2/ Úprava programového kódu pouze se souhlasem autora software. BOHEMIUS k.s. je povinná vždy předložit seznam změn (verifikaci),kde došlo k úpravě a to v termínu na základě licenční dohody.

3/ Distribuce software za podmínek, daných licenční smlouvou

4/ Prodej software. Ohodnocení, anebo finanční podíl společnosti BOHEMIUS k.s. a autorovi software je dán licenční smlouvou.je dán licenční smlouvou.

5/ Práva přenechat distribuci, kopírování, úpravu kódu a prodej jinému subjektu lze za souhlasu software.

6/ Společnost BOHEMIUS není tedy majitelem software, je však držitelem licence. Licenční smlouva zakládá práva a povinnosti obou zúčastněných stran mezi sebou a upravují vztah k software BIUS 22, jeho údržbu a nakládání s ním.

 

15/

Veškerá práva mezi BOHEMIUS k.s. a autorem software musí být založena písemnou formou, s ověřeným podpisem autora obou zúčastněných stran. Pokud tomuto tak není, může autor software žádat zpětně náhradu škody od doby 2 let zjištění škody. Výše škody se rovná ceně 50% ceny jednoho software za každý prodaný software. Kód software je k  1. 9. 2015 ceněn na 2 mil. Kč a to vlastníkem a tvůrcem(autorem) software.

16/

Autorem programu je výlučně Ing. Alexandr Šupina. Identifikační číslo autora je 751-414-3220-2311-8388.

 

NTgyZDU2OT